Kategorie
Aktualności

„ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym projekcie pn. „ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa”, który ma na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych rolników i domowników mieszkających w województwie podlaskim, które umożliwią im wybór nowego zawodu w obszarze zielonej gospodarki.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn będących rolnikami ubezpieczonymi w KRUS i/ lub ich domownikami, mieszkającymi w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców województwa podlaskiego, którzy wykonują działalność rolniczą i w momencie przystąpienia do projektu złożą oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podczas BEZPŁATNYCH szkoleń będzie można uzyskać PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ w zawodzie:

  • ROBOTNIK BUDOWLANY (budownictwo ekologiczne z gliny i słomy),
  • TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ (montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych),
  • MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH (montaż przydomowych oczyszczalni ścieków),
  • ALPINISTA PRZEMYSŁOWY.

Dodakowo odbędzie się doradztwo i warsztaty aktywizujące.

Uczestniczkom i uczestnikom oferujemy: wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, ochronne, zwrot kosztów badań lekarskich, opiekę wykwalifikowanej kadry.

Rekrutacja do projektu odbywa się w terminie od 25 marca do 19 kwietnia  2013r. Formularz zgłoszeniowy wraz z Regulaminem znajdują się w Załącznikach. Formularz dostępny również na: www.fir.org.pl i w biurze projektu: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapraszamy do kontaktu: Katarzyna Kitlas: info@fir.org.pl, Sławomira Machowicz: info5@fir.org.pl, Tel./fax. 85 675 00 17

Z poważaniem,

Sławomira Machowicz

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok

tel./ fax: 85 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972