Kategorie

Realizowane projekty

 

Stowarzyszenie „Macierzanka” realizuje obecnie projekty:

„Edukacja dla bezpieczeństwa członków OSP i MDP w gm. Wiżajny”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stowarzyszenie „Macierzanka” zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców gminy Wiżajny i zarazem członków OSP/MDP w wieku 16-55 lat do wzięcia udziału w projekcie pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa członków OSP i MDP w gm. Wiżajny”. Projekt realizowany będzie w formie kursów szkoleniowych :

  • Kurs nurkowania
  • Kurs na prawo jazdy kat. C
  • Kurs sternika motorowodnego
  • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Jedna osoba może uczestniczyć w jednym szkoleniu. Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. Całość wydatków związana z realizacją projektu finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Odkryj tradycje Wiżajn”

Świetlica Gminna w Wiżajnach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Macierzanka”  realizują projekt pt. „ODKRYJ TRADYCJE WIŻAJN” Priorytet IX- „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5 – „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Cele  projektu:

Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej regionu wśród 24 uczniów (16 uczennic i 8 uczniów) z Wiżajn do 30.03.2012 r. poprzez zorganizowanie zajęć pozaszkolnych z edukacji regionalnej. W ramach tych zajęć, przewiduje się przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych, spotkań z twórcami i artystami regionalnymi, wyjazdy do muzeów, wyjazdy na spotkania z ludźmi związanymi z kultywowaniem tradycji. Zorganizowanie konkursów z wiedzy, występów dla mieszkańców wsi połączonej z prezentacją dorobku wypracowanego w trakcie zajęć edukacyjnych.


„Nauka języka litewskiego w gminie Szypliszki i Rutka Tartak”

Gmina Szypliszki i Rutka-Tartak położone są na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, na północno-wschodnim krańcu Polski, niedaleko granicy z Litwą i obwodem kaliningradzkim. Gminy te należy do Euroregionu Niemen, utworzonego 6-VI-1997 na zasadzie trójstronnego porozumienia między Polską, Litwą oraz Białorusią. Powstał on w celu współpracy regionów, które łączyła podobna historia i tradycja. W Szkołach na terenie tych gmin odbywa się nauczanie języka angielskiego i rosyjskiego, z pominięciem języka litewskiego, bardzo ważnego ze względu na bliskie położenie Litwy i zacieśniające się więzi społeczne i gospodarcze z tym krajem. Ponad to, na tym obszarze w ostatnich latach nie były realizowane żadne projektu finansowane ze środków unijnych dotyczące nauki języka litewskiego. Język litewski jest bardzo ważny, ponieważ w ostatnich latach zacieśnia się współpraca między naszymi sąsiadami. W wyniku realizacji wspólnych projektów trans granicznych okazało się, że największą przeszkodę w kontaktach stanowi bariera językowa. Problem braku umiejętności posługiwania się językiem litewskim dotyczy w równym stopniu kobiet i mężczyzn (całkowity brak nauczania w gminie. Postanowiliśmy przeciwdziałać dyskryminacji kobiet i objąć je w większej ilości projektem, aby dać im unikalną na skalę regionu umiejętność posługiwania się językiem litewskim – przez to zwiększyć ich szansę w życiu. Cel główny projektu, jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności językowych 40 kobiet i mężczyzn w wieku 15-35 lat zamieszkałych w gm. Szypliszki i Rutka-Tartak. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2011r. do 31.03.2012r. ( dwie godziny tygodniowo) w grupach po 10 osób. Rekrutacja rusza 10 września 2011r. i trwać będzie do 30 września 2011r. O możliwości udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji znajduje się na stronie  www.serywizajny.org.pl lub pod numerem telefonu 511 576 440.

Na zakończenie projektu przewidziany jest wyjazd do Wilna i okolic.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. Całość wydatków związana z realizacją projektu finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Wyzwanie liderów lokalnych”

Stowarzyszenie „Macierzanka” z Wiżajn wraz z partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia zapraszają do udziału w projekcie „Wyzwanie liderów lokalnych”. Naszą inicjatywę wspiera Suwalskie Ucho Muzyczne (SUM).

Celem naszego projektu jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji liderów/-ek społeczności lokalnych z zakresu praktycznych aspektów promocji działalności organizacji pozarządowych na terenach wiejskich.

Nasz projekt skierowany jest do 12 przedstawicieli/-ek społecznych grup formalnych (stowarzyszenia, fundacje) i grup nieformalnych, zamieszkałych na terenie powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego. Przedstawiciel społeczny oznacza członka, pracownika, lub wolontariusza współdziałającego z organizacją pozarządową, lub grupą nieformalną.

Głównymi działaniami projektu będą:
– blok szkoleniowy o tematyce: Praktyczne aspekty organizacji i promocji wydarzeń lokalnych na terenach wiejskich.
– zorganizowanie pod okiem opiekuna wystawy artystycznej, koncertu zamkniętego i koncertu plenerowego.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2011r. do 30.11.2011r.

„Prawo jazdy w damskiej torebce”

Sprawne pokonywanie odległości jest warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego. Od mobilności jednostki zależy często jej  status zawodowy i sytuacja materialna. Jednak, mimo wielkich zmian społeczno –ekonomicznych, które zaszły w ciągu ostatnich lat, istnieją wciąż bariery komunikacyjne. Dotyczy to zwłaszcza obszarów wiejskich, szczególnie narażonych na izolację ze względu na słabszą niż w mieście infrastrukturę drogową, niewystarczającą liczbę połączeń kolejowo –drogowych oraz utrudniony dostęp do kursów prawa jazdy. Wiżajny, Rutka Tartak i Szypliszki to sąsiadujące ze sobą gminy wiejskie powiatu  suwalskiego województwa  podlaskiego.  Ze względu na skrajne położenie są one odizolowane od najbliższego ośrodka miejskiego-Suwałk. Wiżajny są oddalone o 37 km, Rutka Tartak o 32 km, a Szypliszki o 20 km. Na izolację ma też wpływ słabo rozwinięta komunikacja. Do w/w gmin nie docierają linie kolejowe. Natomiast komunikacja PKS nie spełnia oczekiwań mieszkańców ze względu na wydłużenie czasu podróży (Wiżajny: 50min–1 godz., Rutka-Tartak: 40-50 min., Szypliszki: 30 min– dane PKS Suwałki’10r.) oraz nieregularność połączeń (kilkugodzinne przerwy, część kursów tylko w dni nauki). Mieszkańcy gmin mają więc utrudniony dostęp do szpitali, dużych sklepów spożywczo-przemysłowych, szkół średnich-dziennych i wieczorowych, uczelni oraz do ofert suw. rynku pracy. Środkiem komunikacji zwiększającym dostęp do w/w instytucji jest samochód. Mieszkańcy gminy korzystają  z prywatnych środków lokomocji. Jednak wśród kierowców dominują mężczyźni. Niewielki odsetek kobiet posiada prawo jazdy (Dane z WORD). W tej sytuacji mobilność kobiet jest ograniczona, gdyż  są uzależnione od mężczyzn –kierowców, co zmniejsza ich dostęp do usług, instytucji publicznych i oświatowych, a także do rynku pracy w mieście, co prowadzi do ich marginalizacji społeczno –ekonomicznej. Dodatkową barierą jest brak środków finansowych na opłacenia kursu prawa jazdy. Dodatkowo dostęp kobiet do kursów prawa jazdy ograniczają silne stereotypy dotyczące kobiet jako złych kierowców. Jednak to mężczyźni powodują dwukrotnie więcej wypadków.(Instytut Transportu Samochodowego 2009r.). Kobiety rzadko podejmują za kierownicą ryzykowne decyzje, jeżdżą bezpieczniej, powodują wypadki z łagodniejszymi skutkami, 7 razy rzadziej prowadzą pod wpływem alkoholu (KG Policji 2009 r.). Mimo to aż 68 % mężczyzn uważa się za lepszych kierowców niż kobiety, podczas gdy mniej niż połowa pań uważa się za kierowców równych mężczyznom (badania Chryslera, 2009 r.). Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 18 kobiet – mieszkanek Gminy Wiżajny, Rutka Tartak i Szypliszki, poprzez umożliwienie tym kobietom przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy. Grupą  docelową  w projekcie będzie 18 kobiet w wieku 17-30lat zamieszkujących gminy:  Wiżajny, Rutka Tartak i Szypliszki, chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia pojazdów samochodowych  kategorii B o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Do projektu angażujemy osoby w wieku 17lat ponieważ i one będą mogły przystąpić do kursu, jeżeli w dn. egzaminu ukończą 18lat.

„Mobilna kobieta za kółkiem”

ze środków POKL priorytet 7.3  – projekt o tematyce szkoleniowej.

Sprawne pokonywanie odległości jest warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego. Od mobilności jednostki zależy często jej  status zawodowy i sytuacja materialna. Jednak, mimo wielkich zmian społeczno – ekonomicznych, które zaszły w ciągu ostatnich lat, istnieją wciąż bariery komunikacyjne. Dotyczy to zwłaszcza obszarów wiejskich, szczególnie narażonych na izolację ze względu na słabszą niż w mieście infrastrukturę drogową, niewystarczającą liczbę połączeń kolejowo – drogowych oraz  utrudniony dostęp do kursów prawa jazdy.

Grupą docelową w projekcie będzie 18 kobiet w wieku 18-60 lat zamieszkujących Gminy: Wiżajny, Rutka Tartak i Szypliszki, chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia pojazdów samochodowych kategorii B, będących rolnikami, osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo, o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (weryfikacja: zaświadczenie urzędowe/oświadczenie kandydatki). Uzasadnieniem wyboru grupy docelowej jest jej zamieszkiwanie na terenach wiejskich, a więc obszarze  o utrudnionym  dostępie do usług, instytucji publicznych i oświatowych oraz do rynku pracy, miejscu skazującym na izolację i marginalizację społeczno – ekonomiczną. Spośród największych swoich problemów grupa wskazała: trudną sytuację materialną, brak perspektyw zawodowych, brak możliwości awansu zawodowego w miejscu zamieszkania, utrudniony dostęp do dóbr, usług  i ofert pracy w mieście. Beneficjentki upatrują szansy rozwiązania swoich problemów w  uzyskaniu kwalifikacji do prowadzenia pojazdów samochodowych. Przeprowadzona wśród nich przez Stowarzyszenie „Macierzanka” ankieta diagnozująca potrzeby wykazała, że w 93% są nastawione na zmianę, ale w 80 % nisko oceniają swoje szanse bycia dobrym kierowcą. Stąd wniosek, że istnieje potrzeba realizacji projektu, a jednocześnie konieczność włączenia działań psychologicznych służących podniesieniu samooceny uczestniczek projektu.

Projekt adresowany jest w 100 % do kobiet, ponieważ grupa ta wymaga szczególnego  wsparcia. Dane z WORD w Suwałkach wskazują na to, że kobiety z obszaru objętego wsparciem  niechętnie uczestniczą w kursach prawa jazdy.  Oprócz bariery finansowej  napotykają barierę mentalnościową: ograniczają je stereotypy na temat kobiet – złych kierowców oraz związana z nimi niska samoocena. W konsekwencji bez psychologicznego wsparcia przestają jeździć samochodem, nawet wtedy, gdy już zdobędą prawo jazdy.

 - logo_ppwow.jpg

W dniu 17 czerwca 2010 roku Gmina Wiżajny podpisała Aneks do Porozumienia z dnia 13 grudnia 2007 roku o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Na realizacje działań w ramach PPWOW na 2010 rok Gmina Wiżajny otrzymała dodatkową kwotę w wysokości 15000 złotych, które są przeznaczone na następujące działania:

1. Usługi na rzecz grup wykluczonych społecznie (dzieci i młodzieży). Zajęcia sportowe. Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych przez nauczycieli dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych; Realizatorem usługi jest Publiczne Gimnazjum im. KOP w Wiżajnach, które wykonuje usługę w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach. Wartość usługi: 6000 zł.

2. Wsparcie ngo oraz grupy nieformalnej (aktywne liderki). Edukacja dzieci i młodzieży na temat wytwarzania produktu regionalnego poprzez organizację warsztatów /Dni Otwartych Wioski Tematycznej: „Biegun sera i zimna”; Realizatorem usługi jest Stowarzyszenie „Macierzanka” z Wiżajn. Wartość usługi: 4000 zł.

3. Usługi na rzecz grup wykluczonych społecznie (dzieci i młodzieży). Zajęcia plastyczne, w tym plastyka tematyczna (np. wielkanocna, bożonarodzeniowa). Kontynuacja zajęć plastycznych: malowanie farbami, żelem, praca z plasteliną, modelina, masą solną, robienie kwiatów z krepiny, plastyka wielkanocna i bożonarodzeniowa itp. Realizatorem usługi jest Świetlica Gminna w Wiżajnach. Wartość usługi: 5000 zł.


„Nauka języka litewskiego w gminie Wiżajny – kluczem do porozumienia z zagranicznym sąsiadem”

ze środków POKL priorytet 9.5  – projekt o tematyce szkoleniowej.

Wiżajny położone są na Pojezierzu Wschodnio suwalskim, na północno-wschodnim krańcu Polski, niedaleko granicy z Litwą i obwodem kaliningradzkim. Gmina ta należy do Euroregionu Niemen, utworzonego 6 czerwca 1997 roku na zasadzie trójstronnego porozumienia między Polską, Litwą oraz Białorusią. Powstał on w celu współpracy regionów. Które łączyła podobna historia i tradycja.

W Wiżajnach znajdują się następujące szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wyżej wymienionych szkołach odbywa się nauczanie języka angielskiego i rosyjskiego, z pominięciem języka litewskiego, bardzo ważnego ze względu na bliskie położenie Litwy i zacieśniające się więzi społeczne i gospodarcze z tym krajem. Ponad to, na tym obszarze w ostatnich latach nie były realizowane żadne projekty finansowane ze środków unijnych dotyczące nauki języka litewskiego. Mieszkańcy Gminy chcą wypełnić tą lukę edukacją poprzez realizację niniejszej inicjatywy.

Mieszkańcy gminy Wiżajny to głównie rolnicy. Jednak ze względu na trudne uwarunkowanie klimatyczne, nie zajmują się uprawą roli. W ostatnich latach rozkwitła branża agroturystyczna i sprzedaż regionalnych wyrobów spożywczych. Wiżajny i przygraniczne gminy litewskie należą do Euroregionu Niemen. Od lat trwają prace nad tym, aby wspólnie z sąsiadami poprzez realizację projektów promować produkty regionalne. Po stronie polskiej osoby w nie zaangażowane to głównie producenci serów podpuszczkowych, chlebów i wędlin należący do Stowarzyszenia ,,Macierzanka”. Organizowane działania to wspólne festyny, pokazy, targi wystawiennicze oraz szereg imprez lokalnych. W wyniku realizacji wspólnych projektów trans granicznych okazało się, że największą przeszkodę w kontaktach stanowi bariera językowa.

Problem braku umiejętności posługiwania się językiem litewskim dotyczy w równym stopniu kobiet i mężczyzn, co wynika z treści akapitu drugiego. Za organizację większość inicjatyw ukierunkowanych na kontakt z Litwinami w Wiżajnach odpowiedzialne są kobiety(85%) – tak wynika ze statystyk prowadzonych na podstawie list obecności sporządzanych podczas spotkań społeczności w Świetlicy Gminnej. Przykładem jest samo Stowarzyszenie ,,Macierzanka”, gdzie spośród 23 członków, 20 jest płci żeńskiej. To właśnie Macierzanka jest inicjatorem większości wydarzeń kulturalnych w Wiżajnach, w szczególności organizatorem pokazów gastronomicznych podczas targów i festynów polskich oraz zagranicznych. Realizację projektu i angażując tak dużą liczbę mężczyzn, chcemy zmobilizować Ich do zaangażowania w sprawy kontaktów z Litwinami i organizację wspólnych projektów.

„Agroturystyczna podróż w czasie”

ze środków POKL priorytet 9.5  – projekt o tematyce szkoleniowej.

Rzeka Rospuda i Czarna Hańcza to znane w Polsce szlaki spływów kajakowych. Liczne jeziora i lasy przyciągają turystów z wielkich aglomeracji. Pomimo tak atrakcyjnego położenia powiat zachowuje charakter typowo rolniczy, z niewielkim udziałem działalności poza rolniczej. Rolnictwo stanowi podstawowa formę aktywności i podstawową formę dochodów. Od 1992 roku rozpoczął się rozwój działalności agroturystycznej na tym terenie. Obecnie znajduje się około 260 gosp. zajmujących się wynajmem kwater agroturystycznych. Ze względu na krótki sezon turystyczny regionu, obłożenie jest niezadowalające i nie przekracza 70% w sezonie. Poza sezonem nie przekracza 10%. Najczęściej przedstawianą ofertą jest jedynie nocleg i ew. Wyżywienie, która nie spełnia współczesnego turysty. W celu zwiększenia dochodów z działalności agroturystycznej na terenach wiejskich, konieczne jest rozszerzenie oferty, poprzez wykorzystanie walorów nie tylko krajobrazowych, ale także kulturowych i tradycji kulinarnej. Powiat suwalski jest obszarem marginalizowanym w dziedzinie edukacji i rozwoju gospodarczego. Mieszkańcy powiatu mają ograniczone możliwości korzystania z różnych form edukacji. Często ze względu na swoje blokady mentalne mieszkańcy mają problem z nawiązywaniem współpracy w celu wytworzenia wspólnej oferty. Dotychczas kobiety były niedoceniane, mają niższe wykształcenie, nie dysponują własnymi pieniędzmi, dlatego też program skierowany jest głownie do kobiet w celu wyrównania szans płci w zakresie prowadzenia biznesu. Poprzez uzyskiwanie dodatkowego dochodu kobiety mogą osiągnąć niezależność finansową i zaistnieć jako partner w prowadzeniu przedsiębiorstwa na bazie gospodarstwa rolniczego. W 2008r zarejestrowano 3430 bezrobotnych w powiecie suwalskim, w tym 60% to kobiety. W związku tym istnieje potrzeba edukacji w szczególności kobiet, ale bariery takie jak np. prowadzenie gospodarstwa domowego i brak dogodnego transportu na dojazdy, brak opieki nad dziećmi, brak funduszy powodują ograniczenia w dostępie do różnego form kształcenia w pobliżu miejsca zamieszkania. Do biura stowarzyszenia LGD Szelment zgłaszały się rolniczki zainteresowane szkoleniami w celu podnoszenia kwalifikacji oraz proponowania oferty polegającej na współpracy pomiędzy kwatero dawcami. LGD Szelment upatruje szanse w rozwoju  edukacyjnym jej mieszkańców poprzez ubieganie się o dofinansowanie różnych form edukacji. Niniejszy projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników. Turyści na wsi oczekują aktywnego i twórczego wypoczynku, szukają takich miejsc gdzie mogliby zobaczyć, uczestniczyć i współtworzyć produkty typu biżuteria, malowanie na szkle, ozdoby z siana i słomy oraz tradycyjne potrawy kulinarne regionu. Ludzie wybierając wypoczynek na wsi chcą poznać tradycje, obrzędy i panujące obyczaje. Podstawowym problemem we współczesnej agroturystyce jest obniżenie zyskowności z prowadzonej działalności wynikającej ze specyfiku turystyki objazdowej. Przyjmowanie takich turystów generuje straty poprzez niewykorzystanie w pełni bazy noclegowej (przyjmowanie turystów na dwa, trzy dni w praktyce nie daje możliwości obłożenia miejsc noclegowych w cyklu tygodniowym). Celem głównym projektu jest edukacja mieszkańców i mieszkanek gm. powiatu suwalskiego oferujących usługi agroturystyczne jak również planujących podjąć tę działalność do przygotowania nowych, ciekawych ofert, zarówno żywieniowych jak i uprzyjemniających pobyt w gospodzie. Dodatkowo pokazane korzyści wynikających ze wspólnego działania w zakresie promocji i powstawania nowych, ciekawych miejsc wypoczynku typu ścieżka edukacyjna, galeria, warsztat, pokaz wytwarzania zdrowej żywności, co ma na celu przyciągnięcie turystów i wydłużenie sezonu. Ścisła współpraca obniży koszt promocji i reklamy oraz przełamie bariery izolacji dając szansę na rozwiązanie problemu zakwaterowania aktywnego turysty. Gospodarstwa uczestnicząc w proj. stworzą autorski produkt skierowany do aktywnych turystów preferujących odpoczynek w formie objazdowej.

Agroturystyczna podróż w czasie

„Wzorowy obywatel”

finansowanego ze środków „Młodzież w działaniu” – projekt o tematyce szkoleniowej z zakresu praw obywatelskich, pisania i pracy metodą projektową. Myślą przewodną projektu „Wzorowy obywatel”, organizowanego przez Stowarzyszenie „Macierzanka”, jest udział młodzieży w życiu demokratycznym Polski i Europy oraz tegoroczne wybory do parlamentu europejskiego. W projekcie weźmie udział 15 osób z gminy Wiżajny w wieku 15-25 lat. W ramach projektu odbędzie się Piknik Europejski, a następnie szereg zajęć tematycznych. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów i szkoleń. Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi gdzie każdy uczestnik będzie uczył się od pozostałych, pomijając relację uczeń-mistrz. Ich tematyka obejmuje zajęcia sportowe i artystyczne. Naszą inicjatywę zamierzamy kontynuować organizując podobny projekt międzynarodowy w porozumieniu z naszymi Partnerami zagranicznymi.
Kwota dofinansowania 7200 euro.

https://serywizajny.org.pl/wzorowyobywatel

„Kształćmy się by osiągnąć sukces”

ze środków POKL priorytet 9.5  – projekt o tematyce szkoleniowej z zakresu przedsiębiorczości i nauki języka angielskiego.
Gmina Wiżajny jest jednym z ciekawszych zakątków Północno- Wschodniej Polski ze względu na swą bogatą historię, najsurowszy w regionie klimat, specyficzne ukształtowanie terenu i dużą liczbę jezior polodowcowych. Leży w całości na obszarze Chronionego Krajobrazu Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie Gminy Wiżajny znajdują się placówki handlowe i gastronomiczne, jak również funkcjonuje duża liczba kwater agroturystycznych prowadzonych przez rolników, które są przygotowane do przyjmowania turystów przez cały rok. Gospodarstwa agroturystyczne zajmują się w produkcją serów, jajek, wędlin i innej zdrowej żywności. Gospodarstwa nastawione są na turystów, także tych pochodzących z zagranicy. Gmina położona jest w sąsiedztwie obwodu Kaliningradzkiego oraz Litwy. Stałymi bywalcami są też turyści z zachodniej europy, w szczególności Niemiec. Rolnicy swoje produkty sprzedają za pomocą internetu i biorąc udział w targach organizowanych na terenie całego kraju. Niejednokrotnie problemem w nawiązywaniu kontaktów handlowych jest brak odpowiedniego doświadczenia w prowadzeniu własnego biznesu w szczególności znajomości kanałów promocji i sprzedaży swoich produktów. Barierę stanowi też brak umiejętności posługiwania się językami obcymi. Dotyczy to dorosłych mieszkańców gminy oraz młodzieży, których dostęp do usług edukacyjnych o dostatecznym poziomie jest w znaczny sposób utrudniony.
Kwota dofinansowania 50.000 zł.

https://serywizajny.org.pl/ksztalcmysie/

„Wioska tematyczna: Biegun sera i zimna”

Pięć otwartych dni Wioski Tematycznej „Biegun zimna i sera”. Projekt realizowany w ramach PROGRAMU WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA TERENACH WIEJSKICH „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Wieś tematyczna angażuje członków Stowarzyszenia „Macierzanka”, tj. mieszkańców gminy Wiżajn i Rutki Tartak, zajmujących się produkcja sera podpuszczkowego według dawnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Historia produkcji sera w Wiżajnach i Rutce Tartak wywodzi się z XIX wieku. Sery obecnie wytwarzane przez gospodynie zrzeszone w Stowarzyszeniu wpisane są na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Gospodarze Wioski tematycznej „Biegun zimna i sera” będę przyjmować przyjezdnych według dawnego suwalskiego zwyczaju, „ Czym chata bogata”. Goście przybywający na dni otwarte do Wioski Tematycznej „ Biegun zimna i sera ” będą uczestniczyć w wyrobie sera podpuszczkowego, biciu masła, sporządzaniu „mlecznego posiłku”, grze terenowej „Na pograniczu” oraz dawnych zabawach na podwórku. Dodatkową atrakcją będzie przejażdżka wozem. Ponadto będzie mozliwość zwiedzenia wraz z przewodnikiem terenowym ciekawych miejsc znajdujących się w okolicy Wioski Tematycznej.Adresatami projektu będą dzieci i młodzież szkolna z suwalszczyzny i województwa podlaskiego. W szczególności dzieci i młodzież z bliskich ośrodków miejskich: Suwałki, Augustów, Sejny, Olecko, Gołdap, które nie znają dziedzictwa historycznego regionu, czyli tradycyjnego wyrobu sera. Ponadto zaprosimy dzieci i młodzież ze szkół gminy Wiżajny i Rutka Tartak, którym chcemy przybliżyć zapomnianą w ich domach tradycję.

Kwota dofinansowania 4.000 zł

Ponadto Stowarzyszenie Macierzanka w Wiżajnach posiada doświadczenie w realizacji projektów społeczno-kulturalnych ukierunkowanych podobnie jak ten projekt na aktywizację społeczności lokalnej.

W ostatnich latach Stowarzyszenie uczestniczyło w realizacji n/w projektów :

-W ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader+ zorganizowało wraz z Lokalną Grupą Działania „Nasza Suwalszczyzna” na terenie Wiżajn „Święto sera”;

-W ramach projektu współorganizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC oraz budżetu państwa pod nazwą : „Spotkania z tradycją na polsko-białoruskim pograniczu” współorganizowało wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiżajnach imprezę pod nazwą „Swojskie Klimaty”;

– W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich mających na celu aktywizację osób starszych poprzez organizację i aktywny ich udział w różnych spotkaniach wraz z Gminą Wiżajny oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiżajnach organizuje spotkanie integracyjne (Wigilia) dla osób starszych, samotnych.

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH