Kategorie
Aktualności

„Idea zrównoważonego rozwoju, a przyszłość Gminy Wiżajny i okolic”

Wiżajny 10.05.2013r.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Suwalszczyzny i Mazur Garbatych – „Horyzont” z siedzibą w Wiżajnach, chciałby zaprosić wszystkich mieszkańców Wiżajn i okolic na cykl spotkań poświęconych zrównoważonemu rozwojowi naszego regionu.

Projekt „Idea zrównoważonego rozwoju, a przyszłość Gminy Wiżajny i okolic” opiera się na działaniach mających na celu promocję idei i zasad partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju regionu. Projekt ukierunkowany jest na zbudowanie trwałych podstaw rozwoju obszarów wiejskich poprzez wykorzystywanie zasobów ludzkich, naturalnych i kulturowych. Głównym celem zadania jest pogłębienie współpracy trójsektorowej na terenie Gminy Wiżajny. Pozwoli to na stworzenie fundamentów rozwoju i wsparcia lokalnych inicjatyw. Umożliwi także podjęcie skutecznych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności, ktrórej wszyscy jesteśmy częścią. Mamy nadzieję, że w wyniku realizacji projektu powstaną podstawy dla trójsektorowej współpracy, przy pełnym zaangażowaniu potencjału lokalnej ludności, organizacji społecznych, firm oraz instytucji publicznych. Nastąpi wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk lokalnych.

Cele zadania są zgodne z horyzontalnymi zasadami PO FIO tj. partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans. Działanie przyczyni się do realizacji celów zawartych w Priorytecie IV – Rozwój Przedsiębiorczości Społecznejw            i obejmuje następujący obszar wsparcia: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego. Projekt jest próbą zacieśnienia współpracy trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Kierowany jest do całego społeczeństwa gminy.

            Przedsięwzięcie będzie polegało na zoorganizowaniu czterech spotkań warsztatowo-dyskusyjnych, prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny, spotkania będą 3 elementowe tj. wykład, warsztat, dyskusja. Dzięki temu uczestnicy będą mogli wymienić się swoim doświadczeniem i odmiennym spojrzeniem na przedstawiane tematy. Przewidywany czas spotkania to ok. 3 godzin Wszystkie spotkania będą miały charakter otwarty i będą bezpłatne.

 

Szczegółowa tematyka spotkań:

  1. „Jak produkować i sprzedawać zdrową żywność oraz produkty regionalne?” – spotkanie poprowadzi ekpert w dziedzinie przedsiebiorczości społecznej, który na przykładach opowie o różnych rozwiązaniach i dobrych praktykach w zakresie produkcji i sprzedaży zdrowej żywności z własnego gospodarstwa.
  2. „Jaka przyszłość dla nas i naszych okolic?” – celem spotkania będzie określenie potencjału gminy i jej mieszkańców, niewykorzystanych dotychczas atutów, ograniczeń i zagrożeń, możliwości i szans, celów i potrzebnych środków na ich realizację – spotkanie będzie miało charakter głównie warsztatowyi będzie prowadzone przez doświadczonego trenera.
  3. „Zrównoważony rozwój – szansą dla naszej gminy!” – spotkanie w formie wykładu i części warsztatowej poprowadzi ekspert, zajmujący się propagowaniem i upowszechnianiem idei zrównoważonego rozwoju, tj. takiego, który nie narusza równowagi w przyrodzie i sprzyja przetrwaniu jej zasobów. Na spotkaniu promowane będą postawy proekologiczne i prospołeczne, tj. aktywność społeczna i obywatelska, segregacja śmieci, recykling, ekorolnictwo, odnawialne źródła energii, itd.
  4. 4.      „Jak wspomagać społeczności lokalne – stworzenie warunków lepszej współpracy dla partnerstwa trójsektorowego” – specjalista w tym zakresie przedstawi możliwości współdziałania samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, możliwości pozyskiwania środków na realizację zadań pożytku publicznego integrujących społeczność lokalną oraz ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich. Na spotkanie zaproszeni zostaną przedstawiciele samorządu oraz lokalnego biznesu. Przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych przedstawią swoją działalność, osiągnięcia i problemy nurtujące ich organizacje, wypracowany zostanie model współpracy sektora państwowego i prywatnego.

Podsumowując projekt ma na celu uzyskanie pewnego potencjału, pozwalającego na zwiększenie skuteczności i skali działania, a także realizację inicjatyw wzajemnie się uzupełniających, opartych na współpracy, koordynacji i wspólnej promocji. Aby to osiągnąć,

konieczne są działania polegające na spopularyzowaniu partnerskiego podejścia, uzyskaniu

społecznej akceptacji i trwałego zainteresowania sprawami rozwoju, a także dostarczeniu wiedzy, umiejętności koniecznych do jego realizacji. Projekt poprzez przewidziane w jego ramach działania przyczyni się do angażowania obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywnego ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Suwalszczyzny i Mazur Garbatych – „Horyzont” powstało w 2012r. na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Siedzibą Stowarzyszenia są Wiżajny. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez (między innymi) wsparcie, promocję i animację społeczną, działalność oświatową, wzmocnienie rozwoju i promocji w szczególności subregionu Suwalszczyzna – Mazury Garbate – jako atrakcyjnego turystycznie, wspieranie i rozwój przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, działania na rzecz kultury i tradycji regionu, wspomaganie działań na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska naturalnego, a także min. wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele min. poprzez: prowadzenie kampanii i akcji społecznych, akcje promocyjne subregionu, prowadzenie działalności edukacyjno – oświatowej, występowanie z inicjatywami na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, promocję turystyki i agroturystyki, ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu, prowadzenie działalności animacyjnej społeczeństwa, organizowanie spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych w celu poszerzenia i pogłębienia wzajemnej współpracy.

                                                                                              Serdecznie zapraszamy

 plakat