Kategorie
Aktualności

Nauka języka litewskiego w gminie Wiżajny – kluczem do porozumienia z zagranicznym sąsiadem

kapital

STOWARZYSZENIE „MACIERZANKA”

GIMNAZJUM PUBLICZNE W WIŻAJNACH

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIŻAJNACH

realizować będą Projekt Nauka języka litewskiego w gminie Wiżajny – kluczem do porozumienia z zagranicznym sąsiadem w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wiżajny położone są na Pojezierzu Wschodnio-suwalskim, na północno-wschodnim krańcu Polski, niedaleko granicy z Litwą i obwodem kaliningradzkim. Gmina ta należy do Euroregionu Niemen, utworzonego 6 czerwca 1997 roku na zasadzie trójstronnego porozumienia między Polską, Litwą oraz Białorusią. Powstał on w celu współpracy regionów. Które łączyła podobna historia i tradycja.

W Wiżajnach znajdują się następujące szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wyżej wymienionych szkołach odbywa się nauczanie języka angielskiego i rosyjskiego, z pominięciem języka litewskiego, bardzo ważnego ze względu na bliskie położenie Litwy i zacieśniające się więzi społeczne i gospodarcze z tym krajem. Ponad to, na tym obszarze w ostatnich latach nie były realizowane żadne projekty finansowane ze środków unijnych dotyczące nauki języka litewskiego. Mieszkańcy Gminy chcą wypełnić tą lukę edukacją poprzez realizację niniejszej inicjatywy.

Mieszkańcy gminy Wiżajny to głównie rolnicy. Jednak ze względu na trudne uwarunkowanie klimatyczne, nie zajmują się uprawą roli. W ostatnich latach rozkwitła branża agroturystyczna i sprzedaż regionalnych wyrobów spożywczych. Wiżajny i przygraniczne gminy litewskie należą do Euroregionu Niemen. Od lat trwają prace nad tym, aby wspólnie z sąsiadami poprzez realizację projektów promować produkty regionalne. Po stronie polskiej osoby w nie zaangażowane to głównie producenci serów podpuszczkowych, chlebów i wędlin należący do Stowarzyszenia ,,Macierzanka”. Organizowane działania to wspólne festyny, pokazy, targi wystawiennicze oraz szereg imprez lokalnych. W wyniku realizacji wspólnych projektów trans granicznych okazało się, że największą przeszkodę w kontaktach stanowi bariera językowa.

Problem braku umiejętności posługiwania się językiem litewskim dotyczy w równym stopniu kobiet i mężczyzn, co wynika z treści akapitu drugiego. Za organizację większość inicjatyw ukierunkowanych na kontakt z Litwinami w Wiżajnach odpowiedzialne są kobiety(85%) – tak wynika ze statystyk prowadzonych na podstawie list obecności sporządzanych podczas spotkań społeczności w Świetlicy Gminnej. Przykładem jest samo Stowarzyszenie ,,Macierzanka”, gdzie spośród 23 członków, 20 jest płci żeńskiej. To właśnie „Macierzanka” jest inicjatorem większości wydarzeń kulturalnych w Wiżajnach, w szczególności organizatorem pokazów gastronomicznych podczas targów i festynów polskich oraz zagranicznych. Realizację projektu i angażując tak dużą liczbę mężczyzn, chcemy zmobilizować ich do zaangażowania w sprawy kontaktów z Litwinami i organizację wspólnych projektów.

!!!!!! Rekrutacja wkrótce !!!!!!